Informace k odkladu splátek firemních úvěrů

 • Jaké máte možnosti?

  Odložit si splátky vašeho firemního úvěru u nás, lze jedním ze dvou způsobů:


  • individuální dohoda s bankou nebo
  • odklad splátek ze zákona

  Vyberte si ten, který vám více vyhovuje nebo se obraťte na svého firemního bankéře, který vám pomůže najít vhodné řešení.

 • Individuální dohoda s bankou

  Pro posouzení možnosti odkladu splátek firemního úvěru kontaktujte svého firemního bankéře. Splátky je možné odložit dle vzájemné dohody, ke každé vaší žádosti přistupujeme individuálně.
 • Odklad splátek ze zákona

  U splátkových úvěrů je možné, podle zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, využít ochrannou dobu, ve které lze odložit splátky úvěru v termínu od 31. října 2020 nebo ve zkrácené době do 31. července 2020.

  Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž nám zašlete vyplněný formulář Oznámení.

  Pokud již využíváte odklad splátek po individuální dohodě s bankou a chcete raději využít odklad splátek ze zákona, zasláním oznámení o využití ochranné doby se tato dohoda s bankou ruší.

  Parametry splátek odložených ze zákona

  • o délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů klienta vůči bance ze smlouvy o úvěru
  • prodlužuje se doba trvání zajištění úvěru a období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba – fixace
  • za trvání ochranné doby vzniká bance právo na úrok, který byl sjednán ve smlouvě o úvěru
  • úroky se u fyzických osob umořují až na konci úvěru po splacení celé jistiny
  • u právnických osob jsou po dobu ochranné doby úroky nadále umořovány měsíčně 
  • odkládají se celé splátky
  • u právnické osoby je poplatek za vedení úvěru placen měsíčně
  • fyzická osoba podnikatel po ochrannou dobu poplatek za vedení úvěru neplatí
 • Rozdíl mezi zákonným a individuálním odkladem splátek  Individuální odklad


  Zákonný odklad


  Forma dohodyPodpis dodatku

  Pouze oznámení,

  banka vystaví potvrzení

  Délka odkladuIndividuálně

  Do 31. července

  nebo do 31. října 2020

  Začátek odkladu

  Ihned po podpisu dodatku

  (lze odložit splátku v aktuálním měsíci)

  Od následujícího měsíce

  (po doručení Oznámení)

  Forma odkladu

  Odklad pouze jistiny nebo jistiny

  vč. úroků a poplatků dle vašich potřeb

  PO – odklad pouze jistiny;

  FOP – odklad jistiny i úroků

  Poplatek za odkladZdarma

  Zdarma


  Kdo může využítKdokoliv

  Podmínky dle zákona


  PO – právnická osoba

  FOP – fyzická osoba podnikatel

 • Podmínky využití odkladů splátek ze zákona

  Využít odkladu splátek v ochranné době lze pouze u úvěru, který byl:

  • sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020.
  • sjednaný před 26. březnem 2020, jde-li o úvěr 
  • zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
  • účelově určený k:
  1. nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
  2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
  3. úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,
  4. změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
  5. úhradě nákladů spojených se získáním úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 4, nebo
  6. splacení úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 6


  Není možné využít odklad splátek v ochranné době v těchto případech:

  • úvěr, u kterého byl klient k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu,
  • úvěr, u kterého je klientem penzijní společnost nebo regulovaná osoba podle zákona upravujícího doplňkový dohled ve finančních konglomerátech,
  • úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem, 
  • investiční nástroj, závazek, jehož předmětem je investiční nástroj, nebo závazek, z něhož vzniká pohledávka finančního charakteru podle zákona o finančním zajištění, která je zajištěna finančním zajištěním,
  • úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat (revolvingový úvěr, kontokorent),
  • odloženou platbu, pokud toto odložení není zpoplatněno a délka odložení není v rozporu s běžnou obchodní praxí, 
  • nájem věci nebo leasing, u něhož není sjednána povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby,
  • průběžné poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které klient může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek, 
  • úvěr, při jehož poskytnutí je úvěrujícímu přenechána movitá věc a úvěrujícímu nevzniká právo na vrácení peněz, nebo finanční záruku.

 • Způsoby oznámení odkladů splátek ze zákona

  Vyplňte formulář online
  Jednoduše vyplňte formulář Oznámení o využití ochranné doby a pošlete ho z e-mailové adresy registrované v úvěrové smlouvě svému firemnímu bankéři a v kopii na odkladsplatek@equabank.cz. Formulář, který najdete na konci této stránky, si nejdříve uložte do svého počítače, vyplňte, a poté odešlete.
  Kontaktujte svého firemního bankéře
  Obraťte se na svého firemního bankéře, který s vámi projedná nevhodnější možnost odkladu splátek a navrhne nejpohodlnější způsob vyřízení vašeho požadavku.
  Kontaktuje naše Klientské centrum
  Kontaktujte naše Klientské centrum na telefonu 222 010 222. Po ověření vaší totožnosti vám s odkladem splátek pomohou naši operátoři. Berte však prosím na vědomí, že v této nelehké situaci můžete čekat na spojení s pracovníkem naší banky i několik minut. Proto doporučujeme alternativní způsoby podání popsané výše.

 • Často kladené dotazy

  Mám již individuálně sjednaný odklad splátek s bankou a chci raději využít odklad splátek ze zákona. Jak mám postupovat?
  Stačí, když nám zašlete vyplněný formulář Oznámení o využití ochranné doby, který nahradí již podepsaný dodatek o individuálním odkladu splátek úvěru. Přesto doporučujeme nejprve kontaktovat Vašeho firemního bankéře a ověřit si, který typ odkladu je pro vás výhodnější.
  ​​​​​​​Jak se dozvím, že mé oznámení o využití ochranné doby zpracováváte?
  Jakmile obdržíme vyplněné Oznámení a zkontrolujeme vyplněné údaje, potvrdíme Vám přijetí e-mailem.

  Odeslal jsem formulář Oznámení vyplněný do Banky dle instrukcí. Za jak dlouho můžu očekávat vyřízení?

  Potvrzení o odkladu splátek vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři Oznámení v nejbližší možné lhůtě. Tato lhůta dle zákona činí maximálně 30 dní od přijetí Oznámení.

  Lze zákonným odkladem odložit splátku, kterou mám ještě v tomto měsíci?

  Ne, odklad splátek ze zákona se vztahuje na splátky, které jsou splatné od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž nám došlo vaše oznámení o využití ochranné doby. Pro odklad splátky ještě v tomto měsíci lze požádat o posouzení možnosti individuálního odkladu na základě dohody s bankou. Pro tuto variantu kontaktujte vašeho firemního bankéře.

  Potřebuji odložit splátky, ale nemohu se dovolat na vaše Klientské centrum. Jak mám postupovat?

  Využijte některou z dalších možností využití odkladu splátek. Kontaktujte vašeho firemního bankéře nebo nám zašlete vyplněný formulář Oznámení e-mailem, pokud chcete využít odklad splátek ze zákona.

  Nevím, kdo je můj firemní bankéř. Jak to zjistím, a jak se dozvím jeho e-mailovou adresu?

  Obraťte se na naše Klientské centrum telefonicky 222 010 222 nebo e-mailem klientske.centrum@equabank.cz.

  Kdo může odklad využít?

  Odklad splátek ze zákona může využít právnická osoba a fyzická osoba podnikatel, jejichž úvěry splňují zákonné požadavky popsané v části Za jakých podmínek mohu využít odklad splátek ze zákona?

  Jak mám oznámit využití ochranné doby?

  Váš záměr využít zákonný odklad splátek v ochranné době nám oznamte prostřednictvím formuláře Oznámení, který naleznete na těchto stránkách nebo jej můžete vyplnit ve spolupráci s vaším firemním bankéřem.

  Budu za odklad splátek platit poplatek?

  Ne, s vyřízením odkladu splátek, ať už individuální dohodou s bankou či odkladem ze zákona, není spojen žádný poplatek. Nicméně odklad splátek není zdarma. Po dobu odkladu jsou účtovány úroky, o které se navýší celkové náklady za úvěr.

  Mám více úvěrů. Musím vyplňovat oznámení pro každý z nich?

  Není nutné vyplňovat oznámení pro každý úvěr zvlášť, formulář je uzpůsoben pro zadání více úvěrů.

  Mám více úvěrů. Musím využít ochrannou dobu u všech nebo si mohu vybrat?

  Do formuláře můžete vyplnit pouze ty úvěry, u kterých chcete odklad využít. Pokud nevyplníte žádný konkrétní úvěr, odložíme splátky u všech.

  Budu platit úroky během ochranné doby?

  Právnickým osobám je odložena jistina splátky úvěru, úrok je i nadále placen ve smluvené výši. Fyzickým osobám podnikatelům je odložena celá splátka úvěru, tedy jistina i úrok. Úroky za ochrannou dobu budou splatné až po doplacení jistiny úvěru. 

  Budu platit poplatky během ochranné doby?

  Právnickým osobám je i nadále účtován měsíční poplatek za vedení úvěru. Fyzickým osobám podnikatelům se poplatek za vedení úvěru po ochrannou dobu neúčtuje.

  Musím podepisovat nějaký dodatek k úvěrové smlouvě?

  U odkladu splátek ze zákona je dostačující oznámení z vaší strany. Při odkladu splátek formou individuální dohody s bankou se podepisuje dodatek k úvěrové smlouvě.

  Mohu využít ochrannou dobu ke kontokorentu, k revolvingu a u záruk?

  Ne, zákonný odklad splátek v ochranné době lze využít pouze u úvěrů splácených v pravidelných měsíčních splátkách. Pro ostatní typy úvěrů lze zažádat o odklad splátek individuální dohodou s bankou. S vyřízením vám pomůže váš firemní bankéř.

  Jakou ochrannou dobu mohu využít?

  Ochrannou dobu lze využít až do 31. října 2020 nebo do 31. července 2020.

  Mohu ochrannou dobu využít opakovaně?

  Ne, ochrannou dobu lze pro jeden úvěr využít pouze jednou.

  Bude mít odklad dopad do bankovních registrů?

  Odklad splátek ze zákona nebude mít negativní dopad do registrů BRKI, NRKI ani SOLUS.

  Od kdy bude platit ochranná doba?

  Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž nám zašlete vyplněný formulář Oznámení.

  Musím předložit nějaké doklady?

  Ne, pro využití odkladu splátek ze zákona není nutné nic dokládat, stačí nám pouze vyplněný formulář Oznámení.

 •                     Formulář je možné využít pouze pro odklady splátek ze zákona.