Strategie udržitelného rozvoje Equa bank a.s.

Equa bank a.s. působí na českém trhu desátým rokem. S tím, jak postupně roste naše působnost v oblasti bankovního trhu, se rozšiřují i naše společensky odpovědné aktivity. Principy společenské odpovědnosti se snažíme začlenit do našich firemních hodnot, vnitřní kultury a rozhodovacích procesů, a pozitivně tak ovlivnit naše firemní postupy, zvýšit hospodářský výsledek a zároveň pomoci společnosti, v níž působíme. Se svými klienty a partnery se snažíme navázat takové obchodní vztahy, které jsou hodnotné jak po stránce ekonomické, environmentální a sociální, tak i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. Náš trvalý závazek vůči standardům a hodnotám je popsán v Kodexu řízení Equa bank a.s. Naplnění principů uvedených v Kodexu je závazné pro každého zaměstnance.

Podpora odpovědného podnikání

Odpovědný přístup k podnikání je součástí našich firemních hodnot. Ve svých podnikatelských aktivitách se snažíme jít příkladem, a přispět tak svým dílem ke zkvalitnění českého podnikatelského prostředí. Klademe důraz na etické podnikatelské postupy a transparentnost. Equa bank považuje péči o klienta a jeho spokojenost za jeden z důležitých pilířů své obchodní strategie, proto také je od počátku svého působení na trhu signatářem Etického kodexu České bankovní asociace. Naše obchodní aktivity se řídí závaznými pravidly proti korupci, střetu zájmů a podvodu, která jsou obsažena ve firemní Compliance policy. Dodavatelské vztahy se řídí a jsou kontrolovány v souladu s naší Vendor policy. Jedním z kritérií, kterými se při výběru potenciálního dodavatele řídíme, je jeho přístup k udržitelnému rozvoji. V r. 2020 jsme se připojili k výzvě spolku Nelež.cz, která usiluje o kultivaci mediálního prostoru.

Vztahy k našim klientům

Equa bank nabízí svým klientům jednoduché, srozumitelné a transparentní služby osobního i firemního bankovnictví. Naše obchodní strategie se od počátku soustředí na rozvoj digitálního bankovnictví, proto jsme schopni rychle reagovat na nové potřeby klientů. Významné úspěchy jsme zaznamenali také v oblasti řízení zákaznické spokojenosti, kde dlouhodobě patříme k lídrům trhu.

Banka se řídí systémem vnitřních zásad pro oblast prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu, pravidly politik Know Your Customer (tj. Poznej svého klienta) a Bezpečnosti informací. Equa bank splňujeme extrémně vysoké standardy v oblasti IT a Data Security, osobní údaje našich klientů jsou chráněny podle bankovních standardů.

Naši pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků společnosti a jsou pravidelně školeni v celé oblasti Compliance. Equa bank se ve vztahu ke klientům řídí také platným Kodexem chování mezi bankami a klienty vydaným ČBA.

Zaměstnanci

Lidé jsou základem našeho úspěchu. Každoročně pořádáme mezi zaměstnanci průzkum, v rámci kterého mají možnost vyjádřit svůj názor na pracovní prostředí ve firmě. Výsledky průzkumu nám poskytují neocenitelnou zpětnou vazbu a umožňují nám identifikovat oblasti pro zlepšení. Jsme rádi, že Equa bank pravidelně získává od svých zaměstnanců vysoké NPS skóre.
Naším cílem je vytvářet rovné příležitosti pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost či náboženské vyznání. Důraz klademe i na rovnost mezi pohlavími a podíl žen zastávající manažerské pozice v bance dosahuje 45%. Velkou pozornost věnujeme také dalšímu profesnímu a kariernímu rozvoji zaměstnanců. Máme stanovena transparentní zásady pro řízení lidských zdrojů a odměňování pracovníků.

Jsme si vědomi, že kromě kvalitního pracovního prostředí má na spokojenost zaměstnanců vliv také jejich vyrovnaný pracovní a osobní život. I v těchto oblastech se snažíme vycházet zaměstnancům vstříc. Zaměstnanci mají nárok na 25 dní dovolené ročně, banka také hradí 3 dny tzv. zdravotního placeného volna a 2,5 dne placeného volna nad rámec nároku na dovolenou.

Kromě rozšiřující se nabídky zaměstnaneckých benefitů mohou zaměstnanci využít také řadu možností, jak sladit pracovní a osobní povinnosti. Důraz klademe na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Banka má v rámci Compliance procesů zavedenu účinnou Whistleblowing policy.

Životní prostředí

Při navrhování a poskytování našich produktů a služeb se snažíme mít na paměti jejich dopady na životní prostředí. Téměř 12% našeho portfolia SME tvoří financování projektů z oblasti výroby el. energie z obnovitelných zdrojů. Banka na základě platných vnitřních předpisů neposkytuje úvěry klientům, jejichž podnikání má negativní dopad na životní prostředí. Retailovým klientům umožňujeme investovat do fondů, které se zaměřují na firmy šetrné vůči životnímu prostředí a na firmy podporující udržitelný rozvoj, které mají kladné ESG hodnocení.

Snažíme se zvyšovat povědomí zaměstnanců o dopadech našich činností na životní prostředí a podnikáme kroky ke snižování těchto dopadů. Projekty zaměřené na recyklaci odpadu podporujeme ve všech v našich kancelářských prostorách. Většina procesů uvnitř banky probíhá digitálně, což se pozitivně odráží v nízké spotřebě papíru. Pozitivní vliv na životní prostředí má i důraz na digitální prodej našich produktů koncovým zákazníkům. Podíl digitálního prodeje představuje přibližně 65% z celkového objem prodejů.

Budova Amazon Court, ve které Equa bank a. s. sídlí, byla v roce 2011 oceněna zlatým certifikátem certifikačního systému DGNB – viz www.dgnb.de, prováděného auditory ÖGNI. Na životní prostředí jsme brali i ohled při kompletní výbavě autoparku, který nyní celý již provozujeme jen v emisní třídě EU6. V rámci interního předpisu o služebních cestách mají zaměstnanci povinnost, pokud je to možné, upřednostnit hromadnou dopravu před dopravou autem. Dále jsou zaměstnanci nabádáni ke sdílení služebního vozidla při pracovních cestách.

Pandemie způsobená nákazou virem Covid-19 se odrazila také na způsobu vedení firemních schůzek, které se do značné míry přesunuly do online prostředí, což mělo významný vliv na snížení počtu služebních cest. V dubnu 2021 se Equa bank stala signatářem Memoranda ČBA pro udržitelné finance.

Podpora místních komunit

Podpora místních komunit je součástí společenské odpovědnosti banky již od vstupu na český trh. Každoročně pořádáme firemní Dobrovolnický den, během kterého zaměstnanci-dobrovolníci pomáhají neziskovým organizacím, a který má rok od roku stále více účastníků.  Bankéři se každoročně účastní vzdělávacího projektu ČBA s názvem Bankéři do škol, v rámci kterého přibližují žákům ZŠ a studentům SŠ problematiku financí a kyberbezpečnosti.
Počátkem roku 2014 byl zaměstnanci založen Charitativní fond zaměstnanců Equa bank a.s. a byly identifikovány oblasti charitativní podpory. Věnujeme se především projektům, které pomáhají hendikepovaným či jinak znevýhodněným spoluobčanům začlenit se do společnosti.

V době koronavirové pandemie se Equa bank spojila s neziskovou organizací ADRA a iniciovala několik dobročinných projektů. Již během jara 2020 mohli zaměstnanci a klienti banky prostřednictvím mobilní aplikace Equa bank poslat příspěvek na pomoc seniorům. Zaměstnanci Equa bank pomáhali seniorům také zkrášlit jejich domovy, a to nákupem truhlíků, hlíny a rostlin. Zaměstnanci banky tak reagovali na přání klientů organizace ADRA. Equa bank v závěru roku 2020 finančně podpořila tři neziskové organizace - Pferda, Borůvka Praha a Adventor - aby mohly v náročné době zajistit svůj provoz. Banka podpořila také děti, které neměly techniku pro distanční výuku, a darovala jim prostřednictvím Nadačnímu fondu IT People vyřazené počítače.

Výše uvedený přehled je aktualizován pro období let 2019 a 2020.​​​