Proč investovat?

Obvykle investujete proto, abyste zvýšili hodnotu svých peněz, nebo alespoň zabránili snižování jejich reálné hodnoty. Zjednodušeně řečeno, investováním se vzdáváte dnešní okamžité spotřeby (peněžního výdaje) ve prospěch spotřeby budoucí (budoucího peněžního výdaje). 

Hodnota peněz se v čase mění zejména z důvodu pozvolného růstu cen – tzv. inflace. To znamená, že je rozdíl mezi tím, co si za svou stokorunu v obchodě koupíte dnes a co si za ni koupíte za deset let. Aby se to vašich peněz netýkalo, je třeba se zabývat uchováním jejich hodnoty. Právě inflace je jedním z nejdůležitějších důvodů pro to, abychom nenechávali své stokoruny pod matrací.

Efekt inflace ilustruje následující obrázek, který ukazuje reálnou hodnotu stokoruny v čase. Představte si, že jste si stokorunu uložili na konci roku 1999 pod matraci a dnes s ní vyrazíte do obchodu. S překvapením zjistíte, že si za ni v průměru koupíte zboží jen za zhruba 62 Kč. Jinými slovy, inflace snížila hodnotu stokoruny za 21 let téměř o 40 %!


​​​​​​​

Jak se můžete inflaci bránit?

Využíváním různých finančních produktů. Jednou z možností je uložit peníze na spořicí účet či na stavební spoření. Další alternativou jsou pak investiční produkty – konkrétně investiční fondy.

Abychom ilustrovali, jak vypadalo reální zhodnocení investičních fondů (reálné zhodnocení je takové, které je očištěné o vliv inflace), využili jsme historických dat o vývoji cen dvou investičních fondů v nabídce banky. Jedná se o fondy s nejdelší historií cen, která sahá až do roku 1997, a proto jsme je zvolili pro tuto ilustraci.

Vývoj reálné hodnoty 100  Kč vložených na konci roku 1999 do dluhopisového fondu NN (L) International Czech Bond a akciového fondu NN (L) International Central European Equity zobrazuje obrázek níže.

​​​​​​​


Výnos investice jsme si spočítali na základě historických dat o cenách fondu NN (L) International Czech Bond a NN (L) International Central European Equity bez započtení  vstupního poplatku. V cenách fondu je započten náklad účtovaný správcem fondu. Výnos fondu byl  očištěn o inflaci vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Více o inflaci https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace 

Z grafu je zřejmé, že investice do akciového fondu ve výši 100 Kč měla na konci roku 2020 reálnou hodnotu 246 Kč a investice do dluhopisového fondu ve stejné výši měla reálnou hodnotu ve výši 118 Kč. V obou případech tak investice překonala znehodnocení, které s sebou inflace přináší. U akciového fondu je však patrné, že v čase hodnota fondu více kolísala než tomu tak bylo u dluhopisového fondu.


Řešení životních situací

Investice jsou vhodné nejen pro uchování hodnoty peněz, ale také pro řešení střednědobých a dlouhodobých životních cílů

Mezi ně patří:

  • vytvoření finanční rezervy (nenadálý výdaj vás nepřekvapí)
  • přilepšení na stáří (příjem z důchodu bude menší než vaše současná mzda)
  • lepší start pro děti (protože jim chceme usnadnit start do života)

Volba investičního cíle je pro investování základem. S volbou investičního cíle souvisí i doba, za kterou ho chcete dosáhnout. S délkou doby investování roste šance na to, že investice dosáhne kladného zhodnocení. A přesně to je cílem investování. Naopak krátkodobé cíle, například do jednoho roku, není vhodné řešit pomocí investice. Pro tyto cíle je vhodnější využít bankovní produkty typu spořicího účtu.

Naše investiční přístupy

Abychom vám usnadnili rozhodování o rozdělení investice, vytvořili jsme 4 typové investiční přístupy, které se odlišují mírou rizika a očekávaného výnosu. Proč je to důležité? Protože v investicích jde zejména o volbu mezi relativním bezpečím a nízkým výnosem nebo naopak mezi vyšším očekávaným výnosem za cenu zvýšeného rizika. 

Očekávaný výnos investice je vždy závislý na tom, do jakých finančních aktiv investujete. Obecně platí, že investice do rizikových aktiv (například akcií) bývají dlouhodobě výnosnější. Naopak investice do vládních dluhopisů bývá méně riziková, ale také méně výnosná.

4 základní investiční přístupy Equa bank a jejich složení


 OpatrnýMírný RůstovýOdvážný
Podíl dluhopisových fondů    90 %70 %  40 %   10 %
Podíl akciových fondů    10 %30 %  60 %   90 %Co byste měli vědět o investování

Jaký je vztah mezi rizikem a výnosem?

Když chcete vyšší výnos, budete muset podstoupit i vyšší riziko, to platí i obráceně. Takže pokud preferujete bezpečí, musíte se spokojit s nižším výnosem z investice. Investice jsou vždy o volbě mezi rizikem a potenciálním výnosem. Proto věnujte pozornost tomu, jaké jsou vaše preference ohledně výnosu nebo bezpečí. A pamatujte, že v investicích je čas vždy na vaší straně. Čím déle jste ochotni investici držet, tím vyšší je šance na dosažení vašeho investičního cíle. Více o vztahu doby investice a riziku je možné si přečíst níže.

Investování vs. spoření

Rizika spojená s investováním zásadně odlišují investování od spoření. Peněžní prostředky na spořicím účtu nepodléhají investičním rizikům, jsou takzvaně v bezpečí. Avšak jejich hodnota v bezpečí není (viz výše o vlivu inflace). S investováním však investiční rizika souvisí. Některá investiční rizika není možné nijak omezit (obvykle to bývá tzv. tržní riziko, které označuje riziko pohybů cen na trhu a jejich dopadu na hodnotu investice). Jiná rizika, obvykle označovaná jako rizika jedinečná, však omezit lze, a to například diverzifikací.

K čemu je diverzifikace dobrá?

Diverzifikace označuje koncept, který efektivně pomáhá omezovat některá investiční rizika. Podstatou diverzifikace je rozložení peněžních prostředků do více finančních aktiv tak, aby riziko spojené s jedním aktivem mělo ve výsledku pokud možno omezený vliv na hodnotu investice. Podílové fondy představují diverzifikovanou investici. Jednoduše proto, že podílové fondy sdružují peněžní prostředky a ty pak následně investují do širokého spektra investičních možností. Tedy žádná sázka na jednu kartu, ale naopak množství sázek na různé karty. 


Doba investice a riziko ztráty

Správně zvolená doba investice je pro úspěšné dosažení investičního cíle zásadní. Obecně platí, že s delší dobou investice klesá pravděpodobnost ztráty (ztrátou je myšlena situace, kdy hodnota investice je nižší než hodnota peněz, kterou jsme do investice vložili). 

Jinými slovy pokud investujete na delší dobu, má smysl jít do rizikovějšího přístupu. Naopak u investic na relativně krátkou dobu několika let je lepší zvolit opatrnější přístup. Čtyři investiční přístupy Equa bank se liší procentuálním rozdělením mezi akciovými a dluhopisovými fondy, očekávaným výnosem a očekávanou mírou kolísání hodnoty. 


Co jsou podílové fondy?

Podílové fondy spojují drobné i větší investory s cílem investovat do různých investičních nástrojů. Řídí je profesionální správce, jehož úkolem je investovat peněžní prostředky tak, aby byl naplněn cíl podílového fondu. Na plnění (zákonných i statutárních) investičních limitů při investování investičního fondu dohlíží nezávisle na správci fondu tzv. depozitář (obvykle to bývá banka). Majetek podílového fondu, tedy majetek podílníků fondu, je striktně oddělen od majetku investiční společnosti, která podílový fond spravuje.   

Podle toho, do čeho konkrétní podílový fond investuje, můžeme rozlišovat fondy akciové, dluhopisové a fondy smíšené

Akciové fondy investují většinu svého majetku do akcií. Akcie jsou majetkovým cenným papírem, který dává jeho držiteli právo na řízení společnosti, na výplatu zisku v podobě dividendy a na výplatu likvidačního zůstatku. S akciemi se obvykle obchoduje na akciových trzích. Cena akcií reflektuje zájem investorů o danou akcii. Cena akcií tak může značně kolísat (více kolísají akcie menších firem). Pohyby v cenách akcií mají vliv i na hodnotu akciových fondů, která může kolísat i o více než 10 % ročně podle investičního zaměření fondu.

Dluhopisové fondy investují většinu svého majetku do dluhopisů. Dluhopisy jsou cenným papírem, u něhož se vydavatel dluhopisu zavazuje ke dni splatnosti dluhopisu splatit majiteli dluhopisu jistinu (půjčenou částku) a sjednaný úrok. Vydavatelem dluhopisu bývají společnosti nebo vlády, které za získané prostředky financují investiční nebo provozní výdaje. 

Smíšené fondy investují část prostředků do akcií a část do dluhopisů. Můžeme tak rozlišovat smíšené fondy konzervativní, vyvážené nebo růstové, a to podle toho, jak velkou část prostředků je investována v akciích.