{{& title}}

13. 11. 2020

Za jak dlouho se zdvojnásobí hodnota vkladu nebo investice?

Výše úrokové sazby nebo očekávaného zhodnocení našich peněžních prostředků je důležitou informací o tom, jak dobře naše peníze „pracují". Pro lepší představu o síle úročení je možné si ilustrativně ukázat jednoduché pravidlo, které nám přibližně řekne, za jak dlouho (počítáno v letech) se naše úspory při daném úročení zdvojnásobí.

Uveďme si následující příklad. Máme tři možnosti, jak peníze zhodnotit. První možností je nízko úročený bankovní vklad s úrokovou sazbou 1 % před zdaněním (pro zjednodušení se nebudeme věnovat účelu takto uložených prostředků), dále pak výnosnější varianty v podobě hypotetické investiční příležitosti s průměrným očekávaným výnosem 5 % a 10 % ročně. Otázka zní, jak dlouho bude při těchto variantách trvat, než se nám zdvojnásobí hodnota vkladu nebo investice ve výši 100 000 Kč?

Pro velmi rychlý orientační výpočet použijeme jednoduché počty a „magické“ číslo 72. Postup je následující. Počet let nutný ke zdvojnásobení hodnoty vkladu nebo investice spočítáme tak, že číslo 72 vydělíme aktuální úrokovou sazbou nebo očekávaným výnosem naší investiční příležitosti. V našem případě jsou výsledky následující:

Peníze na nízko úročeném vkladu budou muset podle našeho jednoduchého pravidla ležet více než 70 let, než dojde ke zdvojnásobení jejich hodnoty (ve skutečnosti potřebujeme počkat přesně 69,7 roku). U příležitostí, které nesou očekávaný výnos 5 nebo 10 % ročně, to je pak přibližně 14 nebo 7 let (ve skutečnosti je to 14,2 roku a 7,3 roku – odchylky jsou způsobené jednoduchostí použitého pravidla).

Pomocí pravidla 72 si tak můžete snadno sami spočítat, jak přibližně dlouho vám bude trvat zdvojnásobení hodnoty vašeho vkladu nebo investice. Stále je však nutné mít na paměti, že  investování s cílem získat možnost vyššího zhodnocení s sebou nese investiční rizika spojená s kolísáním hodnoty investice nebo případné ztráty investované částky. Navíc je nutné zdůraznit, že počítáme s „průměrným“ ročním očekávaným zhodnocením, tedy předpokládáme stabilitu výnosů z investičních příležitostí. V realitě se však vývoj investice takto stabilně nevyvíjí.

 

Upozornění:

Výpočty provedla Equa bank a.s. Výpočty nezahrnují vliv zdanění ani jiných poplatků a provizí.

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Equa bank a. s. neposkytuje právní ani daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Equa bank a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky.