{{& title}}

30. 11. 2020

Přehled výnosnosti fondů k 30. 11. 2020

Podívejte se na přehled výnosnosti investičních fondů k 30. 11. 2020.

Tabulka Výnosnosti fondů je ke stažení ZDE.

Data stažena ke dni 30. 11. 2020. Výpočty provedla Equa bank a.s. Data slouží pouze k ilustraci. Výnos fondů nezahrnuje vliv vstupních
poplatků.

UPOZORNĚNÍ
Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani
nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo
jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji. Equa bank a. s. neposkytuje právní ani daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Equa bank a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo
informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční
nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.
Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech,
které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat
i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku
vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na
zhodnocení investice. Tento dokument je vydán Equa bank a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.